P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 32

© 2013 Didaktik s. r. o.
30
Žárovka není ohmickým odporem
Materiál (E 2.5) :
1 propojovací deska
1 modul spínač
2 modul připojení
1 modul přímé vedení
1 modul vedení L
1 modul vedení L se zdířkou
1 modul přerušené vedení
1 modul přímé vedení se zdířkou
1 modul s objímkou
1 žárovka E10, 10V/0,05A
6 spojovacích vodičů
2 měřicí přístroje
zdroj elektrické energie
Budeme zjišťovat odpor žárovky při různém napětí. Má zvýšení teploty vlákna žárovky vliv na odpor ?
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Napětí žárovky měříme voltmetrem (měřicí rozsah 1 0 V =) ve spojích A a B.
Použijeme ampérmetr s měřicím rozsahem 100 mA =.
1. pokus :
Nejdříve nastavíme použité stejnosměrné napětí na hodnotu 1 V a uzavřeme spínač. Zaznamenáme
intenzitu proudu naměřenou ampérmetrem. Potom postupně nastavujeme další hodnoty napětí uvedené v
tabulce. Měříme a značíme si naměřené hodnoty intenzity proudu. Pozorujte žárovku! Vlákno se doposud
nerozžhavilo. Při 10 V se však žárovka rozsvítila naplno. Hodnoty odporu vypočítáváme z naměřených hodnot
svorkového napětí a intenzity proudu.
napětí U intenzita proudu I
Odpor
I
U
R
1 V
………. mA = ………. A
……….
5 V
………. mA = ………. A
……….
10 V
………. mA = ………. A
……….

Závěr :
Hodnota odporu kovového vlákna se zvyšuje se zvyšující se teplotou. Žárovka není ohmickým odporem.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...136
Powered by FlippingBook