P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 34

© 2013 Didaktik s. r. o.
32
Sériové zapojeni ohmických odporů
Materiál (E 2.7) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
2 modul přímé vedení se zdířkou
1 modul spínač
2 modul přímé vedení
2 modul vedení L
1 modul přerušené vedení
1 modul odpor 500
1 modul 1 k
6 spojovacích vodičů
2 měřicí přístroje
zdroj elektrické energie
Dva odpory 500
a 1 k
připojíme jeden za druhým (do série). Jaký je celkový odpor takovéhoto uspořádání ?
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Zapojíme stejnosměrné napětí 10 voltů. Zapojené napětí měříme voltmetrem
(měřicí rozsah 10 V =) na spojích A a B. Napětí nastavíme přesně na 10 V. Použijeme ampérmetr s měřicím
rozsahem 30 mA =.
1. pokus
Uzavřeme spínač. Elektrický proud prochází ohmickým odporem R = 500
a ampérmetrem (měřicí
rozsah 30 mA =).
Intenzita proudu je ………. mA = ………. A
2. pokus :
Odpor 500
nahradíme odporem 1 k
. Po uzavření spínače prochází elektrický proud ohmickým
odporem R = 1 k
(1000
) a ampérmetrem (měřicí rozsah 30 mA =).
Intenzita proudu je ………. mA = ………. A
3. pokus :
Přímý vodič, označený šrafováním, nahradíme odporem 500
. Oba odpory jsou nyní zapojeny do série.
Elektrický proud prochází ohmickými odpory R
1
= 1 k
a R
2
= 500
a ampérmetrem.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...136
Powered by FlippingBook