P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 36

© 2013 Didaktik s. r. o.
34
Dělič napětí
Materiál (E 2.8) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul přímé vedení
1 modul spínač
2 modul vedení L se zdířkou
1 modul přímé vedení se zdířkou
1 modul odpor 500
1 modul odpor 1 k
4 spojovací vodiče
měřící přístroj
zdroj elektrické energie
Prochází-li elektrický proud dvěma ohmickými odpory (R
1
a R
2
) zapojenými do série, přiváděné napětí se dělí na dvě
dílčí napětí U
1
a U
2
. Jaká zákonitost platí pro dělení napětí ?
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Nejdříve měříme voltmetrem (měřicí rozsah 10 V =) celkové napětí U v bodech
A a C. Celkové napětí nastavíme na 6 Voltů. Potom měříme v odporech jednotlivá dílčí napětí.
Pokus :
Uzavřeme spínač. Voltmetr je nejdříve připojen ke spojům A a B.
V odporu R
1
(500
) měříme dílčí napětí U
1
= ………. V
Pak připojíme voltmetr ke spojům B a C.
V odporu R
2
(1 k
) měříme dílčí napětí U
2
= ………. V
Závěry :
1. Součet dílčích napětí je roven celkovému napětí : U
1
+ U
2
= U
2. Dělení napětí je takové, že vyšší dílčí napětí naměříme v odporu s vyšší hodnotou odporu.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...136
Powered by FlippingBook