P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 40

© 2013 Didaktik s. r. o.
38
Celkový odpor paralelního zapojení vypočítáme pomocí Ohmova zákona.
Napětí U = 9 V
Intenzita proudu I = ………. mA = ………. A
Odpor
Ω
..........
A
..........
.V ........
I
U
R
 
Závěr :
Intenzita proudu se zvýší paralelním připojením druhého odporu. Součet intenzit proudu ve větvích paralelního
zapojení je roven intenzitě proudu v Iineární větvi zapojení.
Celkový odpor se stane menší než dva dílčí odpory v paralelním zapojení.
Poznámka :
Je možné také vypočítat celkový odpor paralelního zapojení. Pro tento celkový odpor platí :
2 1
R
1
R
1
R
1
 
nebo převedeno
2 1
2 1
R R
R . R
R
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...136
Powered by FlippingBook