P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 45

© 2013 Didaktik s. r. o.
43
Ztlumení osvětlení pomocí potenciometru
Materiál (E 2.13.1) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul spínač
2 modul přímé vedení
2 modul vedení L
1 modul vedení L se zdířkou
1 modul s objímkou
1 modul potenciometru 470
1 modul vedení T
1 žárovka E10, 10V/0,05A
2 spojovací vodiče
zdroj elektrické energie
Potenciometrem nastavujeme napětí žárovky.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Na potenciometr zapojíme celkové napětí. Potenciometr má tři kontakty. Mezi
koncovým a středním kontaktem odvedeme napětí žárovky. Otočíme-li regulačním knoflíkem úplně doleva, žárovka
má minimální napětí. Otočíme-li jím úplně doprava, odvedli jsme do žárovky maximální napětí. Zapojíme
stejnosměrné napětí 10 V. Regulačním knoflíkem potenciometru otočíme proti směru hodinových ručiček k zarážce.
Pokus :
Uzavřeme spínač a pomalu otáčíme regulačním knoflíkem potenciometru po směru hodinových ručiček.
Žárovka začne zářit. Regulační knoflík otočíme zpět doleva. Žárovka zhasne.
Poznámka :
Pokud zapojíme místo žárovky voltmetr, můžeme změřit dílčí napětí na spotřebiči.
Závěr :
Napětí na spotřebiči může být nastaveno pomocí potenciometru.
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...136
Powered by FlippingBook