P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 46

© 2013 Didaktik s. r. o.
44
Nezatížený potenciometr
Materiál (E 2.13.2) :
1 propojovací deska
5 modul připojení
2 modul vedení T
1 modul přímé vedení
1 modul odpor 500
1 modul potenciometr 470
4 spojovací vodiče
měřicí přístroj
zdroj elektrické energie
Přesto, že zapojíme konstantní napětí, potenciometrem dosáhneme napětí různých.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Modul potenciometr zapojíme do série s modulem odpor 500
. Na
potenciometru je proto asi polovina přiváděného napětí. Regulační knoflík potenciometru otočíme proti směru
hodinových ručiček jak nejdál to půjde. Voltmetr nejdříve připojíme v bodech A a C. Používáme voltmetr s měřicím
rozsahem 10 V =.
1. pokus :
Přiložíme napětí 10 V. Poté zapojíme voltmetr do bodů B a C. Tak změříme napětí odvedené regulačním
knoflíkem. Regulační knoflík potenciometru pomalu otáčíme po směru hodinových ručiček a na voltmetru
sledujeme napětí.
Přiváděné napětí se dělí mezi potenciometr a odpor 500
, to znamená, že na potenciometru je pouze polovina
10 voltového napětí.
Získáme napětí od ………… V do ………….. V.
2. pokus :
Odpor 500
nahradíme odporem 100
. Nyní je větší část přiváděného napětí na potenciometru.
Protože odpor potenciometru je přibližně pětkrát vyšší než odpor modulu 100
, můžeme na potenciometru
dosáhnout maximálního napětí 8,3 V (t. j. 5/6 z 10 voltů).
Závěr :
Pomoci potenciometru můžeme nastavit napětí na spotřebiči. Dílčí napětí potenciometru (maximální
odveditelné napětí) závisí na odporu.
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...136
Powered by FlippingBook