P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 49

© 2013 Didaktik s. r. o.
47
Vnitřní odpor voltmetru
Materiál (E 2.15) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul přerušené vedení
2 modul vedení L se zdířkou
1 modul vedení se zdířkou
1 modul odpor 10 k
6 spojovacích vodičů
2 měřicí přístroje
zdroj elektrické energie
Měřicí přístroje mají také elektrický odpor. Určíme vnitřní odpor voltmetru. Budeme zjišťovat, při jakých hodnotách je
odchylka způsobená tímto vnitřním odporem co nejmenší.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Ampérmetr neměří pouze průtok proudu odporem 10 k
, ale měří také průtok
proudu voltmetrem. Použijeme ampérmetr s měřicím rozsahem 30 mA = a voltmetr s rozsahem 10 V =. Bude měřeno
snížení napětí na odporu 10 k
. Zapojíme stejnosměrné napětí 6 voltů.
Poznámka :
Pro demonstraci vnitřního odporu voltmetru doporučujeme použít analogový přístroj. Analogové přístroje
mají, díky své konstrukci, která může být zapojena paralelně, nižší vnitřní odpor než přístroje digitální.
Pokus :
Připojené napětí nastavíme tak, aby voltmetr ukazoval přesně 6 V.
Intenzita proudu I
1
, s voltmetrem je : …………… mA.
Nyní voltmetr odpojíme (odstraníme spojovací vodiče).
Intenzita proudu I
2
, bez voltmetru je : …………… mA.
Intenzita proudu je nižší, pokud je voltmetr odpojen. Rozdíl těchto dvou intenzit ukáže ampérmetr. Vnitřní odpor
voltmetru můžeme vypočítat pomocí Ohmova zákona.
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...136
Powered by FlippingBook