P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 53

© 2013 Didaktik s. r. o.
51
Zvětšování měřícího rozsahu voltmetru
Materiál (E 2.17) :
1 propojovací deska
4 modul připojení
2 modul vedení T
1 modul přerušené vedení
1 modul odpor 10 k
1 modul přímé vedení
2 krokosvorky s kontaktním kolíkem
6 spojovacích vodičů
2 měřicí přístroje
zdroj elektrické energie
Zde si ukážeme, jak je možno získat u voltmetru různých měřících rozsahů. V tomto pokusu se měřicí rozsah
zdvojnásobí.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Měřicí rozsah voltmetru č. 1 (1 V =) zvýšíme na 2 V = (dvojnásobný). U
měřícího rozsahu 1 V = je vnitřní odpor voltmetru s analogovým ukazatelem 10 k
. Odpor je tudíž pro měřicí rozsah
10 V = roven 100 k
, pro měřicí rozsah 0,1 V = je odpor 1 k
. Pokud chceme zvýšit měřící rozsah 1 V = na jeho
dvojnásobek, musí v připojeném odporu klesnout stejné množství napětí jako v samotném měřicím přístroji. Snížení
odporu musí být stejné jako vnitřní odpor měřicího přístroje s příslušným měřicím rozsahem, t. j. v tomto případě 10
k
. Abychom mohli zkontrolovat napětí, musíme připojit paralelně druhý voltmetr (měřící rozsah 3 V =).
Pokus :
Zapojíme stejnosměrné napětí 1 volt (oba měřicí přístroje ukazují 1 V). Nyní nahradíme přímý modul
odporem 10 k
. Tím dojde k poklesu odporu prvního voltmetru o 10 k
. Ukazatel měřicího přístroje č. 1 poklesne na
0,5 voltů. Zvýšíme napětí na 2 volty, přístroj ukazuje 1 V. Naměřený 1 V nyní koresponduje s napětím 2 volty. Toto
napětí by nemělo být měřeno měřicím přístrojem č. 1 bez rozšíření jeho měřicího rozsahu.
Závěr :
Měřicí rozsah voltmetru může být zvětšen přidáním vhodného odporu.
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...136
Powered by FlippingBook