P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 54

© 2013 Didaktik s. r. o.
52
Zvětšování měřicího rozsahu ampérmetru
Materiál (E 2.18) :
1 propojovací deska
4 modul připojení
1 modul spínač
1 modul přerušené vedení
2 modul přímé vedení se zdířkou
2 modul vedení T
2 modul vedení L
2 modul vedení L se zdířkou
5 modul přímé vedení
1 modul regulovatelný odpor 10 k
6 spojovacích vodičů
2 krokosvorky s kontaktním kolíkem
1 odporový drát 0,2 mm
2 měřící přístroje
zdroj elektrické energie
Zde si ukážeme, jak je možno získat různých měřicích rozsahů u ampérmetru. V tomto pokusu se měřicí rozsah
zdvojnásobí.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Ampérmetr č. 1 použijeme s měřicím rozsahem 30 mA =. Ampérmetr č. 2,
používaný ke kontrole, má měřicí rozsah 100 mA =. Paralelně k měřicímu přístroji č. 1 připevníme mezi krokodýlové
svorky odporový drát. Odpor tohoto kusu drátu je asi 10
a odpovídá vnitřnímu odporu ampérmetru. Spínač je
nejprve otevřen. Zapojíme stejnosměrné napětí 10 voltů a nastavíme intenzitu proudu obvodu pomocí regulovatelného
odporu tak, aby oba měřicí přístroje ukazovaly 30 mA.
Pokus :
Uzavřeme spínač a můžeme pozorovat, že měřicí přístroj č. 1 ukazuje nyní pouze 10 mA, zatímco ukazatel
přístroje č. 2 zůstal ve stejné poloze. Ampérmetrem prochází vlivem paralelního zapojení odporu (kus drátu) pouze
polovina proudu.
Nyní regulovatelný odpor změníme tak, aby ampérmetr č. 2 ukazoval 60 mA. Ampérmetr č. 1 ukazuje nyní 30 mA, což
odpovídá ve skutečnosti intenzitě proudu 60 mA, která se má naměřit. Takováto intenzita nemůže být naměřen
ampérmetrem č. 1 bez rozšíření jeho měřicího rozsahu.
Závěr :
Měřicí rozsah ampérmetru může být zvětšen paralelním připojením vhodného odporu.
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,...136
Powered by FlippingBook