P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 55

© 2013 Didaktik s. r. o.
53
Zapojení Wheatstonova můstku
Materiál (E 2.19) :
1 propojovací deska
3 modul připojení
1 modul přerušené vedení
3 modul vedení T
2 modul vedení L se zdířkou
6 modul přímé veden
1 modul odpor 500
1 modul odpor 1 k
1 modul odpor 100
2 krokosvorky s kontaktním kolíkem
1 odporový drát 0,2 mm
5 spojovacích vodičů
měřící přístroj
zdroj elektrické energie
Můstkové spojení se používá na měření neznámých odporů.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Krokodýlové svorky K zasuneme do modulů připojení. Do svorek upneme
odporový drát. Do modulu A zastrčíme spojovací vodič, Budeme jej používat k odvádění odporového drátu.
Doprostřed můstkového spojení umístíme ampérmetr s měřicím rozsahem 300 mA =.
Pokus :
Zapojíme stejnosměrné napětí 2 volty, Spojovací vodič zapojený v bodě A přiblížíme k odporovému drátu a
posunujeme jím, dokud ampérmetr neukazuje nulový proud. Pokud ampérmetr ukazuje nulový proud, má se odpor
drátu nalevo od přerušení vodičem k odporu drátu napravo od přerušení jako dva pevné odpory jeden ke druhému.
Odpor drátu je úměrný jeho délce. Tudíž může být odpor jednoho ze dvou pevných odporů určen měřením délek,
pokud známe druhý odpor. Dva dráty se k sobě mají v poměru 1 : 2, jako dva odpory 500
a odpor 100 k
. Jestliže
použijeme odpory 500
a 100
dráty se k sobě mají v poměru 5 : 1.
Závěr :
Neznámý odpor můžeme určit z poměru dvou daných odporů a jednoho známého (v tomto pokusu 500
) na
měřicím můstku. Pro tento pokus platí následující :
I
1
: I
2
=500 : R
x
I
1
, I
2
…………….
délka částí drátu
R
x
……………. neznámý odpor
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...136
Powered by FlippingBook