P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 66

© 2013 Didaktik s. r. o.
64
Výkon elektromotoru
Materiál (E 4.1.1) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul spínač
1 modul přímé vedení
1 modul přímé vedení se zdířkou
1 modul přerušené vedení
1 modul vedení L
1 modul vedení L se zdířkou
1 modul motor
6 spojovacích vodičů
2 měřicí přístroje
zdroj elektrické energie
ŽES Elektromagnetismus
Zjistíte spotřebu energie malého stejnosměrného motoru.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Zapojíme stejnosměrný proud 2 volty. Napětí v motoru měříme voltmetrem.
Měřicí rozsah voltmetru je 3 V =. Ampérmetrem měříme intenzitu proudu v elektromotoru. Měřicí rozsah ampérmetru
je 300 mA =.
1. pokus :
Uzavřeme spínač. Z měřicích přístrojů přečteme hodnoty napětí a intenzity proudu. Spotřeba energie
motoru je součin napětí a intenzity proudu. Její jednotkou je Watt.
napětí U = ………………. V
intenzita proudu I = ………………… mA = ………………. A
výkon P = U. I = ……………………. W
2. pokus :
Otáčení motoru na chvíli zastavíme rukou (zatížíme motor). Intenzita proudu stoupá. V důsledku toho
spotřebovává motor více energie. Zvýšená spotřeba energie by neměla trvat příliš dlouho, aby nebyl motor
poškozen.
Závěr :
Výkon motoru je definován jako součin napětí a intenzity proudu. Při zátěži motoru intenzita proudu roste. Při
dlouhotrvající velké zátěži může dojít k poškození motoru.
1...,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,...136
Powered by FlippingBook