P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 79

© 2013 Didaktik s. r. o.
77
Model olověného akumulátoru
Materiál (E 5.4) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul spínač
4 modul vedení L
2 modul vedení T
1 modul přerušené vedení
3 modul přímé vedení
2 modu! se svorkou
1 modul s objímkou
1 žárovka E10, 2,5V/0,2A
2 držák se zářezem a otvorem
2 krokosvorky s kontaktním kolíkem
1 sada elektrod
1 nádobka pro elektrolýzu
4 spojovací vodiče
zdroj elektrické energie
měřicí přístroj
kyselina sírová, zředěná
Akumulátor, na rozdíl od baterie, může být opětovně nabit, pokud se jeho elektrická energie spotřebuje.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Nádoba obsahuje silně zředěnou kyselinu sírovou (v poměru asi 1 : 20).
Umístíme ji vedle propojovací desky. Do modulů se svorkou upevníme držáky se zářezem a otvorem, k nimž
přichytíme krokodýlové svorky. Tyto svorky drží dvě olověné destičkové elektrody. Elektrody ponoříme do zředěné
kyseliny sírové. Použijeme stejnosměrné napětí 6 V. Budeme pracovat s ampérmetrem s měřícím rozsahem 300 mA
=. Modul přímé vedení, označený šrafováními' nejdříve zapojíme v pozicí L (nabíjení).
Pokus :
Uzavřeme spínač. Elektrodami prochází zapojené stejnosměrné napětí. K žárovce není přiváděn proud. Na
ampérmetru zjistíme intenzitu proudu. Dávejte pozor na směr elektrického proudu.
Po několika minutách přesuneme modul přímé vedení, šrafován, do pozice E (vybíjení). Nyní přerušíme přívod
proudu. Obvod je uzavřen přes žárovku. Zdroj napětí, který způsobuje, že žárovka svítí , slouží jako model
akumulátoru. Všimněte si ručičky akumulátoru. Shoduje se směr elektrického směrem nabíjecího proudu ? Která z
olověných destičkových elektrod slouží jako kladný pól akumulátoru ?
Žárovka svítí pouze krátce. Poté musí být akumulátor znovu nabít. Za tímto účelem vrátíme modul přímý vodič zpět do
pozice L.
Závěr :
Při opětovném nabíjení olověného akumulátoru se mění elektrická energie na chemickou. Chemická energie
se mění zpět na elektrickou a může např. způsobit rozsvícení žárovky, když je akumulátor vybíjen.
Při vybíjení akumulátoru protéká elektrický proud opačným směrem než při jeho nabíjení.
1...,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,...136
Powered by FlippingBook