P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 61

© 2013 Didaktik s.r.o.
59
6.3. Dalekozrakost
Materiál :
1 halogenová lampa 20W
1 půlkruhová čočka
2 plankonvexní (ploskovypuklé) čočky
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
Příprava :
U dalekozrakého oka má oční bulva zploštělý tvar.
Použijeme zdroj světla s obdélníkovým otvorem pro vytvoření rovnoběžného světelného svazku
(kryt popřípadě sejmout a nasadit obráceně) a položíme ho na papír. Poznačíme si polohu zdroje.
Půlkruhovou čočku jako model oční čočky taktéž položíme na papír ve vzdálenosti 4 cm od zdroje
světla. Světelné paprsky mají dopadat na rovnou plochu čočky. Pomocí rovnoběžného svazku
paprsků určíme délku oční bulvy normálního oka a označíme ji čárkovaně. Pak zkrátíme délku
oční bulvy o 37 mm (podle obrázku).
1. pokus :
Ohnisko rovnoběžných paprsků, které přicházejí od vzdálených předmětů leží za sítnicí příliš
krátké bulvy dalekozrakého. Akomodací (předsadit spojku!) lze přeložit ohnisko na sítnici. Oční
sval bude ovšem trvale přepínán a ztratí akomodační schopnost!
2. pokus :
U zdroje světla použijeme nyní otvor pro vytvoření různoběžného svazku světla. Různoběžný
svazek paprsků z blízkých předmětů se také nemůže akomodací (předsadit spojku!) soustředit na
sítnici. Blízké předměty nelze vidět ostře.
3. pokus :
Korekce dalekozrakosti může být provedena jen pomocí spojkové čočky. Je možné pomoci
použitím brýlí s odpovídajícími spojkami. Použijeme opět otvor pro vytvoření rovnoběžného svazku
světla (vzdálené předměty). Předsazením spojky lze ohnisko světelných paprsků přenést opět na
sítnici (akomodace). S druhou spojkou se může také různoběžné světlo (z blízkých předmětů)
sbíhat na sítnici.
Závěr :
Dalekozrakost může být pomocí spojky korigována.
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,...75
Powered by FlippingBook