P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 71

© 2013 Didaktik s.r.o.
69
Výsledek :
Cukerný roztok způsobuje “pravé otáčení“ polarizační roviny, přičemž úhel otáčení závisí na
vlnové délce. (Označení “pravé otáčení se vztahuje na směr, ve kterém by musel být analyzátor
otáčen, aby bylo znovu dosaženo ztmavnutí. )
2. pokus :
Polarizační filtry natočíme pod 90°. Vložíme postupně do proudu paprsků barevný filtr červený,
žlutý, zelený a modrý, tím že ho nasadíme na kondenzační čočku (f + 50 mm) a měříme úhel
otáčení polarizátoru, který vede až ke zmizení světelné skvrny na matnici. Zmizení při :
Červená ………. .
Žlutá…………
Zelená…………. Modrá. ……….
3. pokus :
Dáme do kyvety druhou polovinu z připraveného cukru. Opět budeme měřit úhel otáčení pro čtyři
barvy až ke zmizení. Z dvojnásobné koncentrace vyplývá dvojnásobný úhel.
4. pokus :
Otočíme kyvetu o 90 stupňů, čímž síla vrstvy roztoku klesne na polovinu. Znovu stanovíme úhel
otáčení až ke zmizení pro jednotlivé barvy. Zmizení při :
Červená ………. .
Žlutá…………
Zelená…………. Modrá. ……….
Úhly otáčení se sníží na polovinu. Úhel otáčení je k síle vrstvy přímo úměrný.
Vyhodnocení :
Zjistíme “specifické otočení“ cukerného roztoku.
Ve vzorci α = c. I. [α]
c – koncentrace, I – síla vrstvy
[a] specifické otáčení, které je všeobecně uváděno jako úhel při síle 10 cm a 1 g opticky aktivní
látky v 1 cm
3
roztoku a které závisí na teplotě a vlnové délce. Síla vrstvy je délka popř. šířka
kyvety. Roztok (40 g cukru v 60 cm
3
vody) má objem V ml (odměřit odměrným válcem!)
Z přímé úměry c : 1 = 40 : V dostaneme koncentraci c = ……………………
Dosadíme c, I a úhel otáčení do shora uvedených vzorců a dostaneme specifické otáčení u čtyř
barev :
červený
žlutý
zelený
modrý
filtr
filtr
filtr
filtr
Specifické otáčení
……….
……….
……….
……….
Závěr :
Otáčení
je
pro
červenou
nejnepatrnější,
pro
modrou
nejsilnější.
Odkaz : Lepší je, když se clona s otvorem postaví na optickou lavici ve vlastním držáku s
přídavným běžcem (ze stativu boxu) a při pokusu analyzátorem vždy pootočíme. Směr otáčení je
pak obrácený proti tomu zde popsanému a označení “pravotočivý roztok“ je evidentní.
1...,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 72,73,74,75
Powered by FlippingBook