P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 73

© 2013 Didaktik s.r.o.
71
Záruční podmínky
Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit výrobek dodávaný firmou
Didaktik s.r.o. Hodonín, která odpovídá za kvalitu dodávaného zboží po celou záruční dobu.
Záruční doba začíná dnem prodeje a trvá po dobu 24 měsíců.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou
výroby nebo použitých materiálů. Tyto závady Vám budou opraveny bezplatně po předložení
jednoho z požadovaných dokladů (kopie záručního listu, doklad o prodeji, dodací list) spolu s
vadným výrobkem. Místem plnění servisu je sídlo firmy Didaktik s.r.o.
Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží nad rámec běžného užívání, mechanické
poškození zboží, poškození vzniklé nepřípustným zásahem, včetně zásahu a úprav
neautorizovaným servisem nebo živelnou událostí, a dále se nevztahuje na běžnou údržbu
(instalace, čištění, výměny pojistek, výměna žárovek apod.).
Záručním listem je, pokud není uvedeno jinak, faktura nebo dodací list k zakoupenému
výrobku.

2013
Návod neprošel jazykovou úpravou.
Adresa :
Telefon :
E-mail adresy :
Internet :
Didaktik s. r. o. Hodonín
+420 518 359120
didaktik@didaktik. cz
didaktik. cz
Revoluční 1
obchod@didaktik. cz
696 01 Rohatec, CZ
Czech republic
Firma je registrována u Krajského obchodního soudu v Brně pod značkou C. 10851 ze dne 30. 04. 1993.
1...,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 74,75
Powered by FlippingBook