P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 100

© 2013 Didaktik s. r. o.
98
8.5. Součtový a odečítací zesilovač
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E10
1 modul odpor 100Ω
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul potenciometr 470Ω
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
1 modul tranzistor NPN, báze vpravo
2 žárovky E10, 10V/0,05 A
8 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
2 měřící přístroje
Součtový a odečítací zesilovač je základem pro mnoho typů operačních (počítacích )zesilovačů,
které se dnes používají v elektronice.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Kladný pól zdroje napětí je připojen ke třem bodům
obvodu : vývodům kolektoru přes žárovku a ke středové odbočce potenciometru přes rezistor
10kΩ. Dva emitory jsou připojeny k zápornému pólu nad rezistorem 100Ω. Jestliže je odbočka
potenciometru přesně uprostřed, pak je na obou vývodech báze stejné vstupní napětí. Výstupní
napětí je rozvedeno na dva kolektorové vývody tranzistorů. Použijeme zdroj stejnosměrného
napětí 12 V.
1.pokus :
Potenciometr nastavíme tak, aby voltmetr A (měřící rozsah 10 V=), který měří „výstupní
napětí“mezi kolektorovými vývody, ukazoval napětí U=0. „Vstupní napětí“ mezi vývody báze se
měří pomocí voltmetru E (měřící rozsah 0,3 V=).
Vstupní napětí : ………………. . V
2.pokus :
Otáčejte ovládacím kolečkem potenciometru v obou směrech. Jestliže jím otáčíme
směrem vpravo, horní žárovka svítí jasněji, dolní tlumeněji. Jestliže otáčíme kolečkem
potenciometru doleva, spodní žárovka se rozjasní a horní se ztlumí. Voltmetrem A změříme
odpovídající kladné a záporné napětí.
3.pokus :
Určíme zesilovací činitel. Přepněte rozsah voltmetru A na 3 V=. Potenciometrem
nastavte výstupní napětí přesně na 1 V. Hodnoty vstupního napětí odečítejte na voltmetru E.
Vstupní napětí U
E1
=
………………… mV
1...,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,...113
Powered by FlippingBook