P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 108

© 2013 Didaktik s. r. o.
106
9.5. Obvod logické disjunkce
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul dioda LED
1 modul odpor 1 kΩ
6 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
1 měřící přístroj
Logické obvody spojují binární stavy na vstupu s binárními stavy na výstupu. Binární podmínky
jsou HlGH (napětí 8 -10 V, označované jako H) a LOW (napětí 0 -2 V, označení L).
Zapojení :
Sestavte obvod podle obrázku. Vstupy A a B jsou blízko HlGH připojením ke kladnému
vedení nebo blízko LOW připojením k zápornému vedení. Voltmetr má rozsah 10V= a měří napětí
na výstupu C. Obě vstupní veličiny musí být vždy ve stavu HlGH nebo LOW, což znamená, že
spojovací vedení musí být vždy zapojeno.
Pokus :
Vyzkoušejte všechny čtyři kombinace dvou vstupních stavů jednu po druhé. Výsledky
zapište do tabulky. H znamená HlGH, L znamená LOW.
A
H
H
L
L
B
H
L
H
L
C
……
…….
…….
…….
Závěr :
Výstupní veličina v obvodu logické disjunkce je ve stavu HlGH jen tehdy, jestliže alespoň
jedna ze vstupních veličin je ve stavu HlGH.
1...,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 109,110,111,112,113
Powered by FlippingBook