P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 109

© 2013 Didaktik s. r. o.
107
9.6. Obvod logické negace
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul odpor 500 kΩ
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
6 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
1 měřící přístroj
Obvod logické negace způsobuje, že výstup C je v opačném stavu než vstup.
Zapojení :
Sestavte obvod podle obrázku. Vstup A je blízko HlGH připojením ke kladnému vedení
nebo LOW připojením k zápornému vedení, k němuž se vztahují všechna napětí. Voltmetrem
měříme stav na výstupu C. Vstup musí být vždy ve stavu HlGH nebo LOW, což znamená, že
spojovací vedení musí být vždy zapojeno.
Pokus :
Vyzkoušejte obě možnosti stavů na vstupu A. Výsledky zapište do tabulky. H znamená
HIGH a L znamená LOW.
A
H
L
C
……
…….
Vysvětlení :
Jestliže je A ve stavu HlGH, obvodem báze prochází proud a tranzistor se stane
vodivým. Vodivý tranzistor pracuje jako zapnutý vypínač. Na vypínači nezaznamenáme žádný
úbytek napětí (C je ve stavu LOW). Jestliže tranzistor není vodivý (A je LOW), na tranzistoru je
soustředěno celkové napětí (C je HlGH) . Tranzistor se chová jako vypnutý spínač.
Závěr :
V obvodech logické negace je výstup vždy v protikladu ke vstupu. Toho lze dosáhnout
vhodným tranzistorovým obvodem.
1...,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108 110,111,112,113
Powered by FlippingBook