P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 15

© 2013 Didaktik s. r. o.
13
1. POLOVODIČE
1.1. Odpor PTC
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul tranzistor PTC
4 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
měřící přístroj
Žárovka nemá ohmický odpor. Velikost odporu žárovky roste se zvyšující se teplotou jejího
spirálového vlákna. Existují také polovodičové prvky, jejichž odpor se zvyšuje s rostoucí teplotou.
Zapojení :
Elektrický obvod sestavíme podle obrázku. Odpor PTC a ampérmetr (měřící rozsah
100 mA=) jsou spojeny v sérii. Použijeme zdroj stejnosměrného napětí 6V.
Pokus :
Změříme velikost elektrického proudu při různých teplotách. Odpor vypočítáme pomocí
Ohmova zákona jako podíl použitého napětí a naměřených hodnot proudu.
1. Velikost elektrického proudu měřená při pokojové teplotě.
I = ………… mA = ………. A
Odpor R=
A
V
.
..........
6
= …………. Ω
2. Rezistor PTC je zahříván pomocí hořící zápalky. Měří se velikost proudu :
I = ………… mA = ………. A
Odpor R=
A
V
.
..........
6
= …………. Ω
Závěr :
Velikost odporu PTC se zvyšuje s rostoucí teplotou. „PTC“ znamená „kladný“ teplotní
součinitel elektrického odporu.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...113
Powered by FlippingBook