P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 16

© 2013 Didaktik s. r. o.
14
1.2. Odpor NTC
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul odpor NTC
4 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
měřící přístroj
Existují elektronické prvky, jejichž odpor klesá se zvyšující se teplotou. Určíme odpor takového
prvku při různých teplotách.
Zapojení :
Sestavte elektrický obvod podle obrázku. Odpor NTC a ampérmetr (rozsah 10 mA=)
jsou spojeny v sérii. Použije se zdroj stejnosměrného napětí 6 V.
Pokus :
Proud měříme při různých teplotách. Velikost odporu vypočítáme z napětí zdroje a
naměřených hodnot proudu.
1. Proud měřený při pokojové teplotě :
I = ………… mA = ………. A
Odpor R=
A.
..........
V6
= …………. Ω
2. Měříme velikost proudu při narůstající teplotě. Odpor NTC zahříváme zápalkou.
I = ………… mA = ………. A
Odpor R=
A
V
.
..........
6
= …………. Ω
Závěr :
Velikost odporu NTC klesá se vzrůstající teplotou. „NTC“ znamená „záporný“ teplotní
součinitel elektrického odporu.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...113
Powered by FlippingBook