P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 18

© 2013 Didaktik s. r. o.
16
1.4. Měření svítivosti
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedeni
1 modul odpor LDR
4 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
měřící přístroj
Je možné změřit osvětlení pracoviště pomocí voltmetru? Tento pokus ukazuje, jak změna
osvětlení fotoodporu může být převedena na změnu napětí.
Zapojení :
Fotoodpor a odpor 10 kΩ jsou zapojeny v sérii. Použije se zdroj stejnosměrného napětí
8V. Napětí na odporu se měří voltmetrem (rozsah 10V=).
Napětí na fotoodporu získáme odečtením napětí na odporu od napětí celkového.
Pokus :
Mění se osvětlení fotoodporu. Úkolem je zjistit, zda voltmetr ukazuje nižší napětí při
zatemnění a vyšší napětí při osvětlení.
Výsledek :
zatemnění
osvětlení
napětí na odporu 10 kΩ (nízké/vysoké)
…………. .
…………
napětí na fotoodporu
…………. .
…………
velikost odporu fotoodporu
…………. .
…………
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...113
Powered by FlippingBook