P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 22

© 2013 Didaktik s. r. o.
20
2. DIODY
2.1. Křemíková dioda
Materiál :
1spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E10
1 modul Si dioda
1 žárovka E10, 10V/0,05A
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Nezáleží na tom, kterým směrem prochází elektrický proud žárovkou a rezistory. Platí totéž pro
všechny prvky? Budeme zkoumat chování diody.
Zapojení :
Proveďte podle obrázku. Křemíková dioda je zde zapojena podle nákresu; t.j. ve směru
šipky od plus k mínus (definiční směr elektrického proudu).
Pokus :
Ověřte, zda žárovka svítí!
Tento směr se nazývá „propustný směr“.
Nyní se dioda zapojí v opačném směru. Šipka nyní ukazuje od mínus k plus. Svítí teď žárovka?
Tento směr se označuje jako „závěrný směr“.
Závěr :
Dioda umožňuje elektrickému proudu procházet pouze v jednom směru. Pracuje jako
„ventil“. Směr šipky ve schématu obvodu ukazuje propustný směr.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...113
Powered by FlippingBook