P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 29

© 2013 Didaktik s. r. o.
27
2.5. Určeni směru proudu
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vodičů
1 modul odpor 500Ω
1 modul odpor 1 kΩ
2 diody LED
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Jednoduchý indikátor směru proudu můžeme sestavit ze dvou luminiscenčních diod a dvou
odporů. Tímto způsobem lze určit póly zdroje stejnosměrného napětí.
Zapojení :
Sestavte obvod podle obrázku. Dvě diody jsou zapojeny v opačných směrech. Každá z
nich je sériově spojena s jedním odporem.
1.pokus :
Použijeme zdroj stejnosměrného napětí 6V a póly několikrát změníme záměnou
koncovek na zdroji napětí. Svítí vždy ta dioda, jejíž šipka v symbolu směřuje k zápornému pólu
zdroje.
2.pokus :
Použijeme zdroj střídavého napětí 6V. Proč nyní svítí obě diody?
Závěr :
Indikátory polarity využívají charakteristickou vlastnost luminiscenční diody svítit při
zapojení v propustném směru. U střídavého napětí se polarita změní 100krát za sekundu, takže
každá dioda se rozsvítí 50krát. Lidské oko však není schopno tyto změny rozpoznat.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...113
Powered by FlippingBook