P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 30

© 2013 Didaktik s. r. o.
28
2.5.1. Indikátory směru střídavého proudu s proměnnou frekvencí
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul odpor 500Ω
1 modul odpor 1 kΩ
2 modul dioda LED
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
1 nízkofrekvenční generátor
Jednoduchý indikátor polarity se dá sestavit ze dvou luminiscenčních diod a dvou rezistorů.
Zapojení :
Sestavte obvod podle nákresu. Dvě diody jsou zapojeny v opačných směrech a každá
z nich je sériově spojena s rezistorem. Nízkofrekvenční generátor se používá jako generátor
sinusových vln a slouží jako zdroj napětí pro tento obvod.
1.pokus :
Nejdříve zvolíme nízkou frekvenci (1 Hz) a maximální napětí. Vždy se rozsvítí jen jedna
dioda. Šipka jejího symbolu v obvodu ukazuje k zápornému pólu zdroje.
2.pokus :
Zvyšujeme frekvenci použitého napětí. Dvě diody střídavě blikají čím dál rychleji.
pokuste se přijít na to, při jaké frekvenci už nebude možno blikání pozorovat. Vypadá to, jako by
diody svítily nepřetržitě. Stejný dojem máme, jestliže použijeme zdroj střídavého napětí o frekvenci
50 Hz.
Závěr :
Indikátory polarity využívají vlastnosti luminiscenčních diod svítit při zapojení v propustném
směru. Polaritu lze vždy zjistit pomocí blikající diody připojené ke zdroji střídavého napětí nízké
frekvence. Od frekvence asi 20 Hz nelze blikání jednotlivých diod rozeznat. Kvůli setrvačnosti
lidského oka vidíme obě diody svítit současně.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...113
Powered by FlippingBook