P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 33

© 2013 Didaktik s. r. o.
31
3. TRANZISTORY
3.1. Skládá se tranzistor ze dvou diod?
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
2 moduly objímka E10
1 modul tranzistor NPN, báze
vlevo
2 žárovky E10, 10V/0,05A
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Tranzistor se skládá ze tří vrstev. Nejdříve budeme zkoumat polaritu proudu, který může procházet
přechodem dvou sousedících vrstev.
Zapojení :
Sestavte obvod podle nákresu. Tranzistor a dvě žárovky jsou zapojeny v sérii. V
prvním pokusu se napětí přivádí na kolektor C a bázi B, ve druhém pokusu na bázi B a emitor E.
1.pokus :
Propustnost přechodu kolektor-báze ověříme nejdříve připojením kladného pólu zdroje
ke kolektoru (0) a potom k bázi (B). Při jaké polaritě protéká proud?
Kladný pól ………………
2.pokus :
Propustnost přechodu báze-emitor se vyzkouší nejdříve připojením kladného pólu
zdroje k bázi (B) a potom k emitoru (E). Při jaké polaritě prochází proud?
Kladný pól ……………….
Závěr :
Tranzistor se chová tak, jako by se skládal ze dvou diod. Výsledky pokusů ukazují, že
diody musí být zapojeny podle nákresu :
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...113
Powered by FlippingBook