P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 36

© 2013 Didaktik s. r. o.
34
3.2.1. Proud v obvodu báze umožňuje vznik proudu v obvodu kolektoru (tranzistor PNP)
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul objímka E10
1 modul tranzistor PNP, báze vlevo
1 žárovka E10, 10V/0,05A
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Na tomto pokusu si vysvětlíme chování tranzistoru PNP.
Zapojení :
Sestavte obvod podle obrázku. Elektrický obvod (zdroj stejnosměrného napětí 8V,
kladný pól zdroje připojen ke kolektoru) vede k emitoru tranzistoru přes žárovku a kolektor . Modul
vodič L vyznačený šrafováním není prozatím připojen.
Pokus :
Jestliže obvodem báze neprochází proud, žárovka nesvítí. Jak se dalo očekávat, dvojitá
dioda zamezuje průchodu proudu. Nyní připojíme vodič L. Takto je záporný pól zdroje připojen k
bází přes odpor 10 kΩ. Žárovka svítí. Proud protékající obvodem báze způsobil, že se tranzistor
stal vodivým, a že proud začal procházet í obvodem kolektorovým.
Závěr :
Představa tranzistoru jako dvojité diody není dostačující. Proud v obvodu báze umožňuje
vznik proudu v obvodu kolektoru.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...113
Powered by FlippingBook