P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 38

© 2013 Didaktik s. r. o.
36
3.3.1 Zapojení tranzistoru se společnou bází (zesílení proudu)
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul odpor 500Ω
1 modul potenciometr 470Ω
1 modul baterie (akumulátor) 1,2 V
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
6 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
2 měřící přístroje
Báze (jeden ze tří vývodů tranzistoru) se použije jako výchozí bod pro oba proudy.
Zapojení :
Sestavte obvod podle nákresu. Zapojení se společnou bází znamená, že báze je
společná oběma zdrojům napětí. Proud emitoru se měří pomocí ampérmetru s rozsahem 30 mA=,
proud kolektoru se měří ampérmetrem o rozsahu 30 mA=. Proud emitoru E můžeme nastavit
potenciometrem. Odpovídající proud kolektoru l se měří také. Poměr změny proudu kolektoru a
změny proudu emitoru vyjadřuje proudový zesilovací činitel pro zapojení se společnou bází.
Pokus :
Nejdříve nastavíme proud emitoru na 2mA a potom na 10mA a zapíšeme jednotlivé
hodnoty proudu kolektoru. Pak vypočítáme proudový zesilovací činitel pro zapojení se společnou
bází.
Proud emitoru I
E
2 mA
10mA
Změna : 0,008A
Proud kolektoru l
C
………. mA
………. mA
Změna : ……. . A
Zesílení proudu
:
E
c
dl
dl
= ………. .
Závěr :
V případě zapojení se společnou bází je činitel zesílení proudu menší než 1.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...113
Powered by FlippingBook