P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 40

© 2013 Didaktik s. r. o.
38
3.3.3. Zapojení se společným kolektorem (proudové zesílení)
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul odpor 100Ω
1 modul odpor 500Ω
1 modul nastavitelný odpor 10 kΩ
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
6 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
2 měřící přístroje
Kolektor (jeden z vývodů tranzistoru) se použije jako výchozí bod pro oba proudy.
Zapojení :
Sestavte obvod podle obrázku. Zapojení se společným kolektorem znamená, že
kolektor je společný pro oba zdroje napětí. Proud kolektor-báze je měřen ampérmetrem s
rozsahem 30 mA=‚ proud kolektor-emitor se měří ampérmetrem s rozsahem 100 mA. Proud
kolektor-báze I
CB
se může nastavit na požadované hodnoty pomoci rezistoru s proměnným
odporem. Měří se také odpovídající proud kolektor-emitor I
CE
. Poměr těchto dvou hodnot je činitel
proudového zesílení pro zapojení se společným kolektorem.
Pokus :
Proud kolektor-báze se nastaví na 0,1 mA a pak na 0,3 mA a odpovídající hodnoty
proudu kolektor-emitor se zapíší. Pak se vypočítá proudový zesilovací činitel.
Proud kolektor-báze
0,1 mA
0,3 mA
Změna 0,0002 A
Proud kolektor-emitor
…. . mA
……. mA
Změna ………. A
Proudové zesílení : =
....
..........
dI
dI
CB
CE
Závěr :
Proudové zesílení způsobené kolektorovým proudem má hodnotu 50 až 500.
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...113
Powered by FlippingBook