P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 41

© 2013 Didaktik s. r. o.
39
3.3.4. Zapojení se společným kolektorem (zesílení napětí)
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul odpor 100Ω
1 modul odpor 500Ω
1 modul nastavitelný odpor 10kΩ
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
6 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
2 měřící přístroje
Kolektor (jeden ze tří vývodů tranzistoru) se použije jako výchozí bod pro obě napětí.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Zapojení se společným kolektorem znamená, že
kolektor je společný pro oba zdroje. Napětí kolektor-báze U
CB
se měří voltmetrem o rozsahu 10V=.
Napětí kolektor-emitor se měří druhým voltmetrem s rozsahem 10V=. Napětí kolektor-báze lze
měnit pomocí rezistoru s proměnným odporem. Poměr změny napětí kolektor-báze a změny
napětí kolektor-emitor je zesílení napětí.
Pokus :
Měří se napětí na přechodu kolektor-emitor, které odpovídá hodnotám napětí 2V a 7V na
přechodu kolektor-báze.
Napětí přechodu kolektor-báze U
CB
2V
7V
Změna : 5V
Napětí přechodu kolektor-emitor U
CE
……. V
……. V
Změna : ……. . V
Zesílení napětí :
....
..........
dU
dU
CE
CB
Závěr :
Při zapojení tranzistoru se společným kolektorem získáme zesílení menší než 1.
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...113
Powered by FlippingBook