P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 42

© 2013 Didaktik s. r. o.
40
3.3.5. Zapojení tranzistoru se společným emitorem
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul odpor 100Ω
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul nastavitelný odpor 10 kΩ
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
6 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
2 měřící přístroje
Emitor (jeden ze tří vývodů tranzistoru) se použije jako výchozí bod pro oba proudy.
Zapojení :
Sestavte obvod podle obrázku. Zapojení se společným emitorem znamená, že
emitorem prochází proud báze I
B
i kolektorový proud l
C
. Proud v obvodu báze se měří
ampérmetrem s rozsahem 30 mA=, proud v obvodu kolektoru se bude měřit pomocí ampérmetru s
rozsahem 100mA. Proud v obvodu báze I
B
se dá nastavit pomocí nastavitelného rezistoru. Měří se
také odpovídající kolektorový proud I
C
. Poměr změny proudu v kolektorovém obvodu a změny
proudu v obvodu báze vyjadřuje okamžitý zesilovací činitel pro zapojení se společným emitorem.
Pokus :
Proud v obvodu báze se nejprve nastaví na 0,1 mA a pak na 0,3 mA a zapíší se
jednotlivé hodnoty proudu v obvodu kolektoru. Nakonec se vypočítá okamžitý proudový zesilovací
činitel.
Proud v obvodu báze I
B
0,1A
0,3A
Změna : 0,002A
Proud v obvodu kolektoru I
C
…… mA
……. . mA
Změna : ………. . A
Proudové zesílení :
....
..........
dI
dI
B
C
Závěr :
Při zapojení se společným emitorem je proudový zesilovací činitel od 50 do 500.
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...113
Powered by FlippingBook