P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 43

© 2013 Didaktik s. r. o.
41
3.3.6. Převodní charakteristika tranzistoru NPN
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul nastavitelný odpor 10 kΩ
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
6 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
2 měřící přístroje
Závislost kolektorového proudu na proudu báze bez zatěžovacího odporu budeme měřit na
tranzistoru NPN.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Na měření proudu báze použijeme ampérmetr s
rozsahem 30 mA, kolektorový proud se měří ampérmetrem s rozsahem 100 mA=.
Pokus :
Použijeme zdroj stejnosměrného napětí 6 V a proud báze se nastaví pomocí rezistoru s
proměnným odporem. Hodnoty proudu báze uvedené v tabulce nastavujeme postupně, současně
měříme kolektorový proud a zaznamenáváme jej do tabulky.
Proud báze l
B
(v mA)
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25
Proud kolektoru I
C
(v mA)
…… …… …… …… ……
Výsledek měření se znázorní v grafu závislosti l
C
na I
B
.
Závěr :
Závislost mezi proudem báze l
B
a kolektorovým proudem l
C
je téměř lineární.
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...113
Powered by FlippingBook