P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 44

© 2013 Didaktik s. r. o.
42
3.3.7. Převodní charakteristika tranzistoru PNP
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul nastavitelný odpor 10 kΩ
1 modul tranzistor PNP, báze vlevo
6 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
2 měřící přístroje
Budeme měřit závislost kolektorového proudu na proudu báze tranzistoru PNP.
Zapojení :
Zapojte obvod podle schématu. Polarita zdroje použitého napětí musí být opačná než
je u tranzistoru NPN. Kladný pól zdroje je připojen k emitoru, záporný pól ke kolektoru.
Ampérmetrem o rozsahu 30 mA= budeme měřit proud báze, ampérmetrem s rozsahem 100 mA=
budeme měřit kolektorový proud.
Pokus :
Použijeme stejnosměrné napětí 6V a proud báze nastavujeme pomocí nastavitelného
odporu. Postupně nastavujeme hodnoty proudu báze uvedené v tabulce. Měříme odpovídající
kolektorový proud a jeho hodnoty zapisujeme do tabulky.
Proud báze lB (v mA)
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25
Proud kolektoru l (v mA)
…… …… ……. …… ……. .
Naměřené výsledky znázorníme v grafu I
C
– I
B
.
Závěr :
Závislost proudu kolektoru l
C
na proudu báze I
B
je téměř lineární.
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...113
Powered by FlippingBook