P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 45

© 2013 Didaktik s. r. o.
43
3.3.8. Nastavení pracovního bodu
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E10
1 modul odpor 1 kΩ
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul nastavitelný odpor 10 kΩ
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
1 žárovka E10, 10V/0,05 A
8 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
2 měřící přístroje
1 nízkofrekvenční generátor
Proud báze tranzistoru NPN může mít zesilovací účinek pouze tehdy, když protéká ve směru
báze-emitor. Proud nemůže procházet ve směru opačném, protože spojení báze-emitor funguje
jako dioda. Pokud bází a emitorem prochází střídavý proud, na proudu báze se podílí pouze půl
periody, což platí i pro zesílený proud kolektoru. Zbývající půlperioda zůstává naprosto nevyužitá.
Ve druhém pokusu je vysvětleno, jak lze tuto půlperiodu a tím i celou periodu střídavého proudu
zesílit.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Použijte voltmetry s rozsahem 10V=. Po připojení
zdroje stejnosměrného napětí 10V se odpojí rezistor 10 kΩ a odpor nastavitelného rezistoru se
nastaví na maximální hodnotu.
1.pokus :
Nízkofrekvenční generátor se nastaví na 0,2 Hz. Napětí U
E
mělo mít velikost 2V.
Sledujte oba měřící přístroje.
V průběhu kladné periody žárovka svÍtí. Napětí U
A
na zatěžovacím rezistoru (žárovka) je úměrné
U
E
. V průběhu této poloviny periody. Během záporné půlperiody napětí na žárovce zůstává
nulové, tato půlperioda je nevyužitá.
2.pokus :
Výstupní napětí nízkofrekvenčního generátoru je nastaveno na 0. Zapojíme rezistor s
odporem 10 kΩ a hodnotu odporu nastavitelného rezistoru nastavíme tak, aby voltmetr, který měří
napětí na zatěžovacím rezistoru (žárovka), ukazoval napětí U
A
= 5V. Nyní generátor nastavíme na
1V.
Napětí U
A
je úměrné U
E
průběhu celé periody.
Závěr :
Jestliže máme pracovní bod při proudu báze rovném 0, pak půl periody střídavého proudu
báze zůstává nevyužito. Pokud je stejnosměrný proud báze vyvolán pomocí rozdělovače napětí
báze a střídavý proud se s ním skládá, pracovní bod je, odlišný. Tak lze dosáhnout toho, že
výstupní napětí U
A
tranzistorového obvodu je úměrné napětí U
E
(střídavé napětí).
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...113
Powered by FlippingBook