P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 46

© 2013 Didaktik s. r. o.
44
3.3.9. Zesílení bez zkreslení způsobeného klidovým proudem báze
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E10
1 modul odpor 1 kΩ
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul nastavitelný odpor 10 kΩ
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
1 žárovka E10 10V/0,05 A
8 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
2 měřící přístroje
1 nízkofrekvenční generátor
Úměrné zesílení může být realizováno pouze pomocí stejnosměrného proudu báze. Nyní
vyšetříme tento klidový proud procházející bází.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Použijte ampérmetr s rozsahem 30 mA pro měření
proudu báze. Na ampérmetru, který bude měřit proud v zatíženém obvodu (kolektorový proud),
bude rozsah 100 mA=. Nejprve není zapojen odpor 10 kΩ a na nastavitelném rezistoru se nastaví
maximální hodnota odporu.
1.pokus :
Nízkofrekvenční generátor je nastaven na 0,2 Hz (kmity sinusového nebo
trojúhelníkového průběhu). Jeho výstupní napětí se zvyšuje až do té doby, dokud nejvyšší hodnota
kolektorového proudu l
C
nedosáhne asi 25 - 30 mA. Sledujte oba měřící přístroje. Oba proudy
procházejí pouze v jedné polovině periody. Při záporném napětí na bázi nemůže procházet ani
proud báze, ani proud kolektoru. To je v naprostém rozporu s kolektorovým napětím.
2.pokus :
Zapojíme odpor 10 kΩ a odpor nastavitelného rezistoru zvyšujeme tak dlouho, dokud
oba měřící přístroje neukazují maximální výchylku.
Proud báze se pohybuje v rozmezí od
………. . mA
do ………… mA
Kolektorový proud se pohybuje v rozmezí od
………. . mA
do ………… mA
Výstupní napětí nízkofrekvenčního generátoru se nastaví na 0, abychom mohli změřit klidový
proud báze.
Klidový proud báze :
………. . mA
Nulový proud kolektoru :
………. . mA.
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...113
Powered by FlippingBook