P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 47

© 2013 Didaktik s. r. o.
45
3.pokus :
Zvyšujte výstupní napětí nízkofrekvenčního generátoru, dokud se ručičky měřících
přístrojů neustálí. Kolektorové napětí je zase zkreslené.
Závěr :
Klidový proud báze a nulový proud kolektoru musí být nastaveny tak, aby nedošlo ke
zkreslení zesílení. Zesilované napětí (vstupní napětí) nesmí být příliš vysoké. Skládání klidového
proudu báze a vstupního proudu nesmí klesnout pod 0 na jedné straně, a na druhé straně nesmí
dosáhnout hodnot, při nichž tranzistorem prochází maximální proud.
Jsou-Ii překročena tato omezení, objeví se zkreslení, protože kolektorové napětí už nebude
vyvolávat úměrný proud, ale jeho amplitudy budou „odříznuty“.
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...113
Powered by FlippingBook