P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 50

© 2013 Didaktik s. r. o.
48
3.6. Konstrukce bezpečnostního signálního zařízení pomocí spínacích vodičů
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul odpor 1 kΩ
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul bzučák
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
4 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Velmi jednoduchým zařízením proti vloupání mohou být tenké navzájem spojené dráty. Při
přerušení spojení se spustí poplašné zařízení.
Zapojení :
Sestavte obvod podle obrázku. Část rozdělovače napětí, který řídí proud báze, se nyní
skládá ze spínacích drátů, které jsou v tomto pokusu tvořeny dvěma spojovacími vodiči. Protože
hodnota odporu je téměř nulová, nevzniká žádný proud báze. Spínací vodiče zapojte před
připojený zdroj napětí.
Pokus :
Spojovací dráty jsou přerušeny. Velikost odporu je v tomto případě nekonečně velká.
Celkové napětí se nachází v dolní části rozdělovače mezi bází a emitorem. Tranzistor je zapnutý a
bzučák ohlašuje poplach.
Závěr :
Spínací vodiče mění velikost odporu rozdělovače napětí na emitoru od 0 do nekonečna.
Tranzistor se tím přepíná ze stavu nevodivého do stavu vodivého.
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...113
Powered by FlippingBook