P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 52

© 2013 Didaktik s. r. o.
50
3.8. Signalizace využívající světelných bariér
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul odpor 1 kΩ
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul odpor LDR (fotodpor)
1 modul bzučák
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Úkolem světelných bariér je spustit signalizaci nebo automatické počítadlo při přerušení paprsků
dopadajícího světla. Jako zdroj světla se často používá infračervené světlo, které je pro člověka
neviditelné. V tomto pokusu použijeme denní světlo nebo světlo pokusné žárovky.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Rozdělovač napětí se skládá z rezistoru 10 kΩ a
rezistoru LDR. Fotorezistor má při zatemnění velký odpor. Větší část napětí je soustředěna na
fotorezistoru. V důsledku toho vznikne proud báze. Při dostatečném množství světla má
fotorezistor nízký odpor. Napětí na něm je také nízké. V tomto okamžiku je proud báze a kolektoru
malý.
Použijeme-li pokusnou žárovku jako zdroj světla, musíme ji na počátku pokusu rozsvítit.
Pokus :
Jestliže se přeruší světelné paprsky dopadající na fotorezistor, bzučák se rozezní.
Závěr :
Přerušení světelných paprsků pomocí světelných bariér způsobí zvýšení odporu
fotorezistoru. Ten tedy slouží jako odpor děliče napětí na emitoru. Tímto způsobem se mohou
spouštět různá zařízení (alarm, automatické počítadlo).
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,...113
Powered by FlippingBook