P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 60

© 2013 Didaktik s. r. o.
58
4.5. Jednocestné usměrnění
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E 10
1 modul Si dioda
1 žárovka E10, 10V/0,05 A
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Máme-li k dispozici pouze střídavý proud, stejnosměrný proud můžeme získat pomocí diody.
Spotřebičem prochází usměrněný proud jen v jedné polovině periody střídavého napětí z
celkových 50ti cyklů za sekundu. Výsledkem je 50 půlperiod za sekundu, kdy elektrický proud
prochází ve stejném směru.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. V prvním pokusu nepracujeme se střídavým
proudem, ale pouze měníme polaritu proudu stejnosměrného.
1.pokus :
Několikrát změňte polaritu použitého napětí změnou připojení vodičů ke zdroji napětí.
Vždy, když je dioda zapojena v propustném směru, žárovka svítí.
2.pokus :
Nyní použijte zdroj střídavého napětí 9V. Žárovka svítí nepřetržitě.
Závěr :
Jednocestným usměrněním střídavého proudu 50 Hz pomocí diody vznikne 50 pulsů.
Každý puls trvá jedu setinu sekundy a je následován stejně dlouhým úsekem bez proudu. Tyto
pulsy však nejsou lidským okem pozorovatelné.
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,...113
Powered by FlippingBook