P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 62

© 2013 Didaktik s. r. o.
60
4.7. Kondenzátory v obvodu střídavého proudu
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul odpor 100Ω
1 modul kondenzátor, bipolární, 10
μF
2 modul dioda LED
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Kondenzátor zamezuje průchodu stejnosměrného proudu. Jak ovlivňuje střídavý proud?
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Nejdříve použijeme zdroj stejnosměrného napětí a
několikrát změníme polaritu tím, že zaměníme vodiče na zdroji napětí.
1.pokus :
Použijeme zdroj stejnosměrného napětí a několikrát změníme polaritu záměnou vodičů
na zdroji napětí. Luminiscenční diody indikují směr elektrického proudu.
Kladný pól nahoře : ………. . dioda LED svítí krátkou dobu
Kladný pól dole
: ………. . dioda LED svítí krátkou dobu
2.pokus :
Použijeme zdroj střídavého napětí.
Výsledek :
Vypadá to, jako by obě luminiscenční diody svítily nepřetržitě. Ve skutečnosti se každá
z nich rozsvítí 50krát za sekundu, což ale nelze lidským okem rozpoznat. Svítící luminiscenční
diody dokazují, že obvodem prochází střídavý proud.
Závěr :
Kondenzátor se chová podobně jako odpor v obvodu střídavého proudu.
1...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,...113
Powered by FlippingBook