P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 64

© 2013 Didaktik s. r. o.
62
Závěr :
Kondenzátor se v obvodu se střídavým proudem chová jako odpor. Střídavý proud je
úměrný použitému napětí a kapacitě kondenzátoru při dané frekvenci střídavého proudu (např.
50Hz). Odpor kondenzátoru je nepřímo úměrný kapacitě.
Následující vztah platí pro 50Hz :
R
I.
3200
R
3200
C
C je v μF
1. Poznámka :
Použité hodnoty napětí se mohou lišit od hodnot daných.
2. Poznámka :
Vysvětlení faktoru 3200 ve vztahu :
C.f2
1
C
1
R
C
Pro 50 Hz a C v μF platí :
C
1
. 10.2,3
C. 10.. 100
1
R
3
6
C
1...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,...113
Powered by FlippingBook