P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 65

© 2013 Didaktik s. r. o.
63
4.7.2. Kapacitance
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul kondenzátor 1 μF
1 modul kondenzátor 2 μF
8 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
2 měřící přístroje
1 nízkofrekvenční generátor
Tímto pokusem budeme zkoumat, jakým způsobem závisí kapacitance na frekvenci použitého
střídavého proudu a kapacitě kondenzátoru.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Voltmetr měří napětí kondenzátoru a má nastavený
rozsah 10 V~. Použitý rozsah ampérmetru je 100 mA~. Na nízkofrekvenčním generátoru
nastavíme frekvenci 1000 Hz. Výstupní napětí musí být nastaveno tak, aby proud nepřesáhl
10mA. Toto napětí nesmí být v průběhu pokusu měněno.
1.pokus :
Změřte proud o frekvenci 1000 Hz (1kHz). Pak frekvenci zvyšte na 2000 Hz a znovu
změřte proud. Nakonec použijte frekvenci 4000 Hz a opět změřte proud.
Kapacita 1 μF
Napětí na kondenzátoru U = ………… V
Frekvence (v kHz)
1
2
4
Proud (v mA)
……
…….
……. .
Závěr :
Proud je přímo úměrný frekvenci použitého střídavého napětí a kapacitě kondenzátoru.
Odpor je tedy nepřímo úměrný frekvenci a kapacitě. To vyjadřuje následující vztah :
U.f
I.
160000
C
a pro
C.f
160000
R
Kapacita
C v μF
Odpor
R v Ω
Proud
I v A
Napětí
U ve V
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,...113
Powered by FlippingBook