P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 67

© 2013 Didaktik s. r. o.
65
4.8. Nabité kondenzátory spojené v sérii
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul kondenzátor 100 μF
I modul kondenzátor 1000 μF
4 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
1 měřící přístroj
Sériově spojené zdroje napětí mají výsledné napětí rovnající se součtu napětí jednotlivých zdrojů.
Platí to také pro nabité kondenzátory?
Zapojení :
Sestavte obvod podle obrázků 1 a 2. Zdroj o napětí 5V= je připojen v bodech A a B.
Oba kondenzátory (100 μF a 1000 μF) se jeden po druhém nabijí podle obrázku 1. Kondenzátory
spojte sériově podle obrázku 2.
Pokus :
Nejdříve zapojte voltmetr v bodech A a B a nastavte napětí 5V. Potom zapojte voltmetr
podle obrázku 2. Pomocí něj budeme později měřit výsledné napětí.
Ihned po nabití mezi body A a B přemístěte kondenzátory do pozice vyznačené v obrázku 2
šrafováním. Kondenzátory jsou spojeny sériově. Odečty hodnot na voltmetru je nutno provést
rychle, protože kondenzátory se přes měřící přístroj pomalu vybíjí.
Výsledek : Výsledné napětí :
………… V
Závěr :
Výsledné napětí sériově spojených kondenzátorů je rovno součtu napětí na jednotlivých
kondenzátorech.
1...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,...113
Powered by FlippingBook