P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 70

© 2013 Didaktik s. r. o.
68
4.10. Paralelně spojené kondenzátory
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul kondenzátor 1 μF
1 modul kondenzátor 2 μF
6 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
2 měřící přístroje
Budeme definovat výslednou kapacitu dvou paralelně spojených kondenzátorů
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Kondenzátory mají kapacitu C
1
=1μF a C
2
=2μF.
Voltmetrem o rozsahu 30 V~ měříme použité napětí. Ampérmetr má rozsah 30 mA~ .
Kondenzátory nejsou prozatím zapojeny. Použijeme napětí 9V~, které kontrolujeme voltmetrem.
Napětí U = ………… V
Proud I = …………. . mA = …………. A
Pomocí následujícího vztahu pro střídavý proud o frekvenci 50 Hz se ujistěte, že tyto naměřené
hodnoty jsou správné :
Kapacita
U
I.
3200
C
C v μF,I v A, U ve V
1.pokus :
Paralelní zapojení uspořádáme podle schématu.
Napětí U = ……………. V
Proud I = ……………. . mA = ……………. . A
Výsledná kapacita paralelně spojených kondenzátorů se dá určit pomocí vztahu pro výpočet
kapacity.
Kapacita
U
I.
3200
C
= …………… μF
1...,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,...113
Powered by FlippingBook