P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 72

© 2013 Didaktik s. r. o.
70
4.11. Sériově spojené odpory v obvodu střídavého proudu
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vodičů
1 modul odpor 1 kΩ
1 modul kondenzátor 2 μF
1 modul pro cívku s 800 závity
1 cívka 800 závitů
1 U-jádro s kotvou
7 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
2 měřící přístroje
Pro odpory spojené sériově platí : výsledný odpor je roven součtu jednotlivých odporů, výsledné
napětí se rovná součtu jednotlivých napětí. V tomto pokusu uvedeme složitější pravidla, která platí
pro odpory v obvodu střídavého proudu.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Voltmetrem budeme měřit napětí na rezistorech při
rozsahu 10 V~. Ampérmetr má rozsah 30 mA~. Použijeme zdroj napětí 6 V~.
Předběžný pokus :
Nejdříve se pokusíme určit odpor kondenzátoru 2 μF v obvodu střídavého
proudu o frekvenci 50 Hz. K tornu je potřeba přemostit rezistor 1 kΩ (spojovací vodič připojte k
bodům A a B) a změřit napětí na kondenzátoru a proud. Vypočtený podíl se použije pro výpočet
odporu.
Napětí U
=
…………. V
Proud I
=
…………. mA = ……. . . . . . . A
Velikost odporu X
C
=
I
U
=
…………. Ω
1.pokus :
Odstraníme přemostění na rezistoru. Voltmetrem změříme dílčí napětí na rezistoru a
kondenzátoru.
Použité střídavé napětí
:
……………. . V
Napětí na rezistoru (voltmetr připojen v bodech A a B)
: U
A
= ……………. . V
Napětí na kondenzátoru (voltmetr připojen v bodech B a C) : U
C
= ……………. . V
Součet jednotlivých napětí je větší než výsledné napětí. Porovnáme výsledek se vztahem :
2
C
2
R
TOT
UU U
 
1...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,...113
Powered by FlippingBook