P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 73

© 2013 Didaktik s. r. o.
71
2.pokus :
Měříme velikost proudu.
Proud l
= …………. mA = …………… A
Celkové napětí U = ………… V
Výsledný odpor při sériovém spojení se počítá pomocí velikosti proudu.
 
I
U
R
TOT
…………… Ω
Jak je vidět, výsledný odpor nelze spočítat jako součet jednotlivých odporů. Porovnejte tento
výsledek s následujícím vztahem :
2
C
2
TOT
X R R
 
3.pokus :
Kondenzátor zaměňte cívkou s 800 závity s uzavřeným železným jádrem a pokus
zopakujte. Výsledky jsou podobné jako při pokusu s kondenzátorem, ale odchylka od
předcházejícího vztahu je značná. Příčinou této odchylky je odpor cívky, který jsme neuvažovali.
Závěr :
Výsledný odpor sériově spojených odporů jako jsou kondenzátor nebo cívka ve střídavém
obvodu nelze vypočítat jako součet jednotlivých odporů. Stejně tak platí, že součet jednotlivých
odporů není roven odporu výslednému.
Poznámka :
Hodnota jmenovitého napětí zdroje se může lišit od napětí daného.
1...,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,...113
Powered by FlippingBook