P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 74

© 2013 Didaktik s. r. o.
72
4.12. Odpor, cívka a kondenzátor v obvodu střídavého proudu
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul odpor 1 kΩ
1 modul kondenzátor 2 μF
1 modul pro cívku 2x800 závitů
1 cívka 2x800 závitů
1 U-jádro s kotvou
2 měřící přístroje
6 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
Máme určit výsledný odpor rezistoru, kondenzátoru a cívky spojených sériově.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Cívka s 2x800 závity je opatřena uzavřeným
železným jádrem. Voltmetr o rozsahu 10 V~ měří jednotlivá napětí a výsledné napětí. Na
ampérmetru je nastaven rozsah 30 mA~. Použijeme zdroj střídavého napětí 9V.
1.pokus :
Změřte jednotlivá napětí a výsledné napětí.
Napětí na rezistoru (voltmetr v bodech A a B) : U
R
= ……………. . V
Napětí na kondenzátoru (voltmetr v B a C)
: U
C
= ……………. . V
Napětí na cívce (voltmetr v C a D)
: U
L
= ……………. . V
Výsledné napětí (voltmetr V A a D)
: U
TOT
= ……………. . V
Vypočítejte součet jednotlivých napětí a porovnejte jej s výsledným napětím. Součet jednotlivých
napětí je větší!
2.pokus :
Určete odpory. K tomu je potřeba změřit velikost proudu v obvodu při sériovém spojení.
Podíly U/l vyjadřují velikost odporů.
Proud I
= ……………. . mA = ………………. A
Odpor rezistoru
R = U
R
/l
= ……………. . Ω
Odpor kondenzátoru
R
C
= U
C
/l = ……………. . Ω
Odpor cívky
R
L
= U
L
/I
= ……………. . Ω
Výsledný odpor
R
TOT
= U
TOT
/l = ……………. . Ω
Součet jednotlivých odporů také neodpovídá odporu výslednému.
1...,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,...113
Powered by FlippingBook