P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 75

© 2013 Didaktik s. r. o.
73
3.pokus :
Určete výsledný odpor kondenzátoru a cívky. K tornu musíte změřit napětí v bodech B a
D a vypočítat odpor.
Napětí v bodech B a D : U
CL
= …………. . V
Odpor kondenzátoru a cívky v sériovém spojení : R
CL
= U
CL
/l = ………………. Ω
Výsledný odpor cívky a kondenzátoru spojených v sérii je nižší než jednotlivé odpory!
Závěr :
Výsledný odpor prvků sériově spojených ve střídavém obvodu nelze vypočítat součtem
jejich jednotlivých odporů. Fázový posun vyskytující se v obvodu střídavého proudu vyžaduje
mnohem složitější výpočet výsledného odporu.
Výsledný odpor je možno vypočítat pomocí komplexních čísel (v tomto případě se neuvažuje s
ohmickým odporem cívky).
Z
TOT
= R + i . ω. L +
C
i
Vztah pro výpočet impedance je :
Z =
2
2
C.
i
L.
R

Poznámka :
Hodnota jmenovitého napětí zdroje se může lišit od napětí daného.
1...,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,...113
Powered by FlippingBook