P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 77

© 2013 Didaktik s. r. o.
75
5. USMĚRNĚNÍ
5.1. Princip dvojcestného usměrněni (odbočka uprostřed cívky)
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vodičů
1 modul odpor 500Ω
1 modul dioda LED červená
2 modul Si diody
1 modul pro cívku 2x800 závitů
1 cívka 2X800 závitů
3 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Při dvojcestném usměrnění je využito obou půlvln elektrického proudu procházejícího
spotřebičem.
Zapojení :
Sestavte obvod podle obrázku. Jako spotřebič bude sloužit luminiscenční dioda se
srážecím odporem 500Ω. Tím, že dioda může propustit proud pouze v jednom směru, je zajištěno
usměrnění. Cívka 2x800 závitů nemusí mít železné jádro. Použijte zdroj napětí 6 V=.
1.pokus :
Kladný pól zdroje připojte k A, záporný pól připojte k B. Spojovací vodič z C do D není
použit. Odpojte diodu a sledujte směr elektrického proudu spojovacím vodičem a spotřebičem
(dioda LED).
2.pokus :
Kladný pól zdroje je připojen v B, záporný pól k A. Odpojíme diodu D
1
a do obvodu
připojíme diodu D
2
. Připojí se také spojovací vodič z C do D. Znovu pozorujte průtok elektrického
proudu spojovacím vodičem a spotřebičem (LED).
Závěr :
Oba případy změn polarity vyvolají elektrický proud procházející spotřebičem v témže
směru.
Poznámka :
Použité napětí musí být dvojnásobkem velikosti požadovaného napětí spotřebiče z
důvodu odbočky uprostřed cívky.
1...,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,...113
Powered by FlippingBook