P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 79

© 2013 Didaktik s. r. o.
77
5.3. Můstek
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modu/ú vedení
1 modul odpor 500Ω
1 modul dioda LED
1 modul můstek, 4 LED diody
1 modul kondenzátor 1000 μF
1 nízkofrekvenční generátor
1 sluchátka
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Kondenzátor 1000 μF není zatím zapojen.
Zkontrolujte správné zařazení můstkového usměrňovače (všechny šipky musí směřovat směrem
nahoru!).
1.pokus :
Kladný pól zdroje je připojen v bodu A, záporný pól v B. Pozorujte elektrický proud
směřující od kladného pólu přes spotřebič k pólu zápornému. Luminiscenční dioda, která má
funkci spotřebiče, svítí. Luminiscenční diody můstkového usměrňovače ukazují směr elektrického
proudu. Dvě diody svítí.
2.pokus :
Kladný pól zdroje připojte v bodě B, záporný pól v bodě A. Sledujte elektrický proud
protékající ve směru od kladného pólu přes spotřebič (LED) k zápornému pólu. Nyní svítí na
můstku druhé dvě diody (LED).
3.pokus :
Připojíme zdroj střídavého elektrického proudu. Na můstkovém usměrňovači nyní svítí
všechny luminiscenční diody. Ve sluchátkách slyšíte bzučení. Odkud se bere?
Bzučivý zvuk je způsoben proudem o frekvenci sto půlperiod za sekundu protékající spotřebičem.
Velikost proudu narůstá k maximální hodnotě, a to stokrát za sekundu, pak klesá na 0. Tato
kolísání slyšíte ve sluchátkách.
4. Pokus :
Zapojte kondenzátor (zkontrolujte správnou polaritu!) Proč zmizel bzučivý zvuk?
Kondenzátor vyhladil pulsaci stejnosměrného napětí.
Závěr :
Pro můstkové spojení není nutno dodávat dvojnásobnou hodnotu napětí (jako bylo u
pokusu 5. 1), ale musíme použít 4 místo 2 usměrňovacích diod.
1...,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,...113
Powered by FlippingBook