P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 80

© 2013 Didaktik s. r. o.
78
5.3.1. Můstek v obvodu střídavého proudu s proměnnou frekvencí
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul odpor 500Ω
1 modul dioda LED
4 LED diody
1 modul můstek
1 nízkofrekvenční generátor
4 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Zkontrolujte správné zapojení můstku (všechny šipky
musí směřovat nahoru). Jako zdroj použijte nízkofrekvenční generátor. Výstupní napětí nastavte
na maximální hodnotu.
1.pokus :
Generátor nastavte nejprve na nejnižší frekvenci (0,1 Hz). Pozorujte směr proudu od
kladného pólu přes spotřebič k zápornému pólu. Luminiscenční dioda, která je zde jako spotřebič,
svítí. Luminiscenční diody na můstku ukazují směr proudu. Dvě luminiscenční diody svítí. Po první
půlperiodě se směr proudu změní. Znovu sledujte tok proudu od kladného k zápornému pólu.
Spotřebičem opět prochází proud. Teď svítí druhé dvě diody můstku.
2.pokus :
Nyní pomalu zvyšujte frekvenci a zjistěte, při jaké frekvenci už luminiscenční diody
nesvítí. Zdá se, jako by obě diody svítily nepřetržitě, protože lidské oko má omezenou rozlišovací
schopnost.
Závěr :
Pomocí nízkofrekvenčního generátoru můžeme sledovat, jak pracuje můstkový
usměrňovač při různých frekvencích. Můžeme také určit mezní frekvenci, při níž už diody nesvítí.
Tato mezní frekvence je pro jednotlivé luminiscenční diody asi polovinou frekvence dvou
luminiscenčních diod pracujících současně v můstkovém zapojení.
1...,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,...113
Powered by FlippingBook